ชื่อ - นามสกุล :นางบรรจง สวนสมุทร
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าวิชาการช่วงชั้นที่ 2
ที่อยู่ :
Telephone :0895450786
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวิชาการช่วงขั้นที่ 2