ชื่อ - นามสกุล :นางกรรณิกา ศรีวิชา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าวิชาการช่วงชั้นที่ 1
ที่อยู่ :
Telephone :0910158816
Email :