หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรระดับ  ปฐมวัย

               โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2558  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2546

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

ช่วงอายุ

อายุ 3 - 5 ปี

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

·      ด้านร่างกาย

·      ด้านอารมณ์และจิตใจ

·      ด้านสังคม

·      ด้านสติปัญญา

·      เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

·      เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

·      ธรรมชาติรอบตัว

·      สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

ระยะเวลาเรียน

3   ปี

 

โครงสร้างการจัดหลักสูตรและเวลาเรียน ระดับปฐมวัย

ที่

สาระการเรียนรู้

จำนวนเวลาเรียน/สัปดาห์

ปฐมวัย 1

ปฐมวัย 2

ปฐมวัย 3

1

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

7

6

5

2

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

15

12

12

3

ธรรมชาติรอบตัว

12

12

12

4

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

6

10

11

รวม

40

40

40

 

 

หลักสูตรระดับ  ประถมศึกษา

                  ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ภูมิสิทธิ์วิทยา พุทธศักราช  2558  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังแสดงในตาราง  ต่อไปนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เวลาเรียน ( คิดเป็นร้อยละ )

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ภาษาไทย

200

200

200

200

200

200

คณิตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

วิทยาศาสตร์

80

80

80

120

120

120

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

80

80

80

80

80

80

ประวัติศาสตร์

40

40

40

40

40

40

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

80

80

80

ศิลปะ

80

80