วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้และความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


Students have moral, ethical, knowledge and happiness in accordance with sufficiency economy principle.