ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา

อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

สภาพปัจจุบัน

โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา (PUMSITWITTAYA SCHOOL)   ที่ตั้ง บ้านเลขที่ 359  หมู่ 7 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7  เบอร์โทร  044-487359  โทรสาร 044-487359 email: pumsitwittaya@gmail.com  website: www.pumsit.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีเนื้อที่  8  ไร่  3  งาน   เขตพื้นที่บริการอำเภอชุมพวงและอำเภอใกล้เคียง

ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป

โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  2  มีนาคม พ.ศ. 2556  ได้มีการวางศิลาฤกษ์โรงเรียนท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมงานในวันนั้น การก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบการบนเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน  วันที่  1  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2556  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา18 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2525  จังหวัดนครราชสีมาได้ออกใบอนุญาตเลขที่  นม  7001/2556 ให้  นางกมล   นุชสาย   จัดตั้งโรงเรียนเอกชน   ชื่อโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 359 ม.7 ถ.ชุมพวงทางพาด  ต.ชุมพวง  อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ เปิดสอน 2 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา   ปีการศึกษา2558 มีผู้บริหาร 2คนครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 คน  พนักงาน / นักการ 5คนรวม 37 คน  มีเด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล 3 ทั้งหมด 223 คน ชาย 117 คนหญิง 106 คน ครู 10 คน โดยจัดเป็น 6 ห้องเรียน โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 โดยมีนางกมล นุชสาย เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนัท ศรีเชื้อ เป็นผู้จัดการโรงเรียน

ลักษณะภูมิประเทศ

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ       อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้                 ติดต่อกับ       อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ       อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ       อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนภูมสิทธิ์วิทยา  ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำมูลและแม่น้ำมาศ  จึงมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก และสะดวกในการคมนาคม